การพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกินจำนวนหุ้นสะสมของสมาชิกและสามชิกสมทบเป็นการชั่วคราว

พักชำระหนี้ สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ  พักฉุกเฉิน / พักกู้พิเศษ (หุ้น) นาน 6 เดือน