ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 20 พ.ย.62 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย