คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด ที่ 59/66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 42