คำสั่ง สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์