น.ท.หญิง ณัฐสุดา กรดจำรูญ ร.น. ผู้จัดการ พร้อมคณะฝ่่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ กองทัพไทย จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม ( CSR ) โดยเข้าเยี่ยม และเลี้ยงอาหารเย็นผู้สูงอายุ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 จัดโดย สอ.สส.ทหาร จำกัด สหกรณ์สมาชิกเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ