ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี

 (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี ต้องสมัครภายใน ธันวาคม 2563 เท่านั้น 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)