ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เรื่องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและให้สมาชิกสมทบที่ต้องพ้นสภาพตามข้อบังคับใหม่ มาติดต่อขอรับเงินทุนเรือนหุ้นสะสมและเงินฝากทุกประเภทคืน