ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 / 2563