ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เรื่อง การประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38/2563