ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566