ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสมทบ และให้ปรับโอนเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบที่พ้นสภาพเป็นเงินรอจ่ายคืน