ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีบัญชีเงินฝากที่มีชื่อบัญชีต่อด้วยคำว่า ” เพื่อ/และ/หรือ..” มาดำเนินการปรับปรุงบัญชี และให้ดำเนินการปรับโอนเงินฝากในบัญชีที่ไม่ดำเนินการแก้ไขเป็นเงินรอจ่ายคืน