ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2 มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.62 เป็นต้นไป