ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ มีผลบังคับใช้ 30 ก.ย.62 เป็นต้นไป