ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก – ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย.62 เป็นต้นไป