ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การแจ้งความจำนงเพื่อรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562