ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นเรื่องพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญเป็นการชั่วคราว

เรื่อง  ขยายระยะเวลาการยื่นเรื่องพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญเป็นการชั่วคราว