ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง อนุโลมผู้ที่มีเงินฝากเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 3 ปี และ 5 ปี ที่ครบกำหนด เข้าฝากต่อในบัญชีออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2 ได้เป็นการชั่วคราว

เรื่อง   อนุโลมผู้ที่มีเงินฝากเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 3 ปี
และ 5 ปี ที่ครบกำหนด เข้าฝากต่อในบัญชีออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 2 ได้เป็นการชั่วคราว