ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง กำหนดจ่าย เงินกู้สามัญ ของสมาชิก ประจำเดือน ก.ค. 63