ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 / 2564

ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 / 2564