ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง กำหนดจ่าย เงินกู้สามัญ และเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ของสมาชิก ประจำเดือน เม.ย. 64