ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์