ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565