ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566