พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดการประชุมผู้แทนส่วนราชการใน บก.ทท. เพื่อรับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงานของ สหกรณ์ ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางการดำรงชีพ เพื่อการประหยัดอดออม พอเพียง ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมสันติธำรง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61