พล.อ. วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ ( 1 ) และ พล.ต. พนม ใจทหาร รองประธานกรรมการ ( 3 ) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นทีี่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61