ร่างกฏหมายตามมาตรา 89 / 2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562