สมาชิกควรรู้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (จ่ายครั้งเดียว)