(สสอท.) ศูนย์ประสานงาน สอ.บก.ทท.จำกัด สมาชิก รอบ 1/2554 ถึงรอบ 6/2558 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งภายในวันที่ 14 ส.ค.63