เงินกู้ฉุกเฉิน

เงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน : เป็นไปตามระเบียบฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.30 % ต่อปี

ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565

 

เอกสารประกอบคำขอกู้ :  ( รับรองสำเนา )

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 2 เดือน) การเงินรับรอง