เงินกู้สามัญ

 

เงื่อนไขเงินกู้สามัญแก่สมาชิก : เป็นไปตามระเบียบฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.30 % ต่อปี

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2564