เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการบำนาญที่ยังมีภาระการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีความประสงค์จะปรับวงเงินการผ่อนชำระรายเดือนลดน้อยลง เพื่อให้มีเงินบำนาญคงเหลือไว้ใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เข้าร่วมโครงการ ปรับเพิ่มเงินบำนาญคงเหลือรายเดือน รายละเอียดตามภาพที่แนบครับ