เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 1500 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด โดย พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ ประธานกรรมการ จัดบรรยายโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการออม กับการจัดการเงินดี…ชีวีมีสุข ให้กับข้าราชการ รร.ชท.สปท. และ นชท. จำนวน 1,800 นาย ณ ลานเอกประสงค์ รร.ชท.สปท.