เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.65 เวลา 0800–1300 พ.อ.ครองพล โลหะชาละ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.65 เวลา 0800–1300 พ.อ.ครองพล โลหะชาละ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์