เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.65 พลตรี พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ต้อนรับคุณ สุนทรี ศรีโยธิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงาน / เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.65 พลตรี พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ต้อนรับคุณ สุนทรี ศรีโยธิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงาน / เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์