เรื่อง การกำหนดวิธีการฝากเงินของสมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ์

การกำหนดวิธีการฝากเงินของสมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ์