เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์