เรื่อง การพักชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว

การพักชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว