เรื่อง กำหนดจ่าย เงินกู้สามัญ / ปรับฐานเงินเดือน และเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ประจำเดือน มี.ค. 63