เรื่อง กำหนดจ่าย เงินกู้สามัญ / ปรับฐานเงินเดือนของสมาชิก ประจำเดือน เม.ย. 63