เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)