เรื่อง ปรับลดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่อง ปรับลดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นการชั่วคราวฯ