เรื่อง พักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก และสมาชิกสมทบเป็นการชั่วคราว

พักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก และสมาชิกสมทบเป็นการชั่วคราว