เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา / ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39