แจ้งสมาชิกทราบ การนำข้าวสารส่วนที่เหลือไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์