แจ้งสมาชิกทราบ คำสั่ง สอ.บก.ทท. จำกัด ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค.61