แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก (เพิ่มเติม)