แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก-ถอนเงินและการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ