แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด ประจำปี 2561 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นแบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สอ.บก.ทท. จำกัด ตั้งแต่วันประกาศถึงวันที่ 29 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.61