แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดโครงการกู้ยืมเงินชำระค่าการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นข้าราชการประจำการ สังกัด บก.ทท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร-ธิดา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560